01 2404 356 info@eurotehnika.hr

Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti isporuke

Primjenjuje se u poslovanju s obrtnicima, poduzetnicima, privatnim i javnim  sobama javnog prava.

1. Općenito

1. Trgovačko društvo

Eurotehnika d.o.o., OIB: 42818468021, Susedsko polje 2B, 10 000 Zagreb

utvrdilo je uvjete i načine prodaje i isporuke roba i usluga kupcima iz prodajnog asortimana Eurotehnike d.o.o. (dalje u tekstu: „Opći uvjeti prodaje“).

2. Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svakog pojedinog ugovora i/ili narudžbe o isporuci robe i usluge koji se zaključuje s kupcima i kojima se utvrđuju svi uvjeti koji nisu utvrđeni pojedinačnim ugovorima.

3. U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora odstupaju od odredaba ovih Općih uvjeta prodaje, odredbe ugovora imat će prednost u primjeni.

4. Potpisom pojedinačnog ugovora o prodaji Kupac izričito izjavljuje da je u cijelosti upoznat i da prihvaća ove Opće uvjete prodaje.

5. Za naše isporuke vrijede samo uvjeti navedeni u nastavku, te na iste kupac pristaje najkasnije u trenutku primitka robe. Uvjeti koji su oprečni našima ili koji od naših odstupaju ne vrijede, osim u slučaju da smo se izričito usuglasili s valjanošću istih. Uvjeti navedeni u daljnjem tekstu vrijede i ako u saznanju o oprečnim uvjetima naručitelja ili onima koji odstupaju od naših bez ograničenja provodimo isporučivanje naručitelju.

6. Za pravovaljanost usmenih dogovora prije ili prilikom sklapanja ugovora potrebna je naša suglasnost u obliku pismene potvrde.

7. Ako naručitelj u roku od dva tjedna nakon primitka naše ponude ne prihvati istu, imamo pravo na opoziv ponude.

8. Proračuni troškova su neobvezujući i podliježu obvezi plaćanja, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno.

9. Ovi uvjeti vrijede i za sve buduće isporuke naručitelju.

10. U slučaju da bi neka odredba ovih Općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.

2. Cijene

1. Sve cijene izražene su u hrvatskim kunama.
Obračun se vrši na temelju važećih cjenika u trenutku isporuke plus PDV. PDV se ne obračunava samo u slučajevima u kojima postoje preduvjeti da se izvozne isporuke oslobode od poreza.

2. Ukoliko nije postignut poseban dogovor, cijene vrijede na paritetu franko skladište kupca (Incoterms 2000) uključujući pakiranje ukoliko nije drugačije ugovoreno.

3. Pridržavamo pravo na odgovarajuće promjene cijena ako nakon sklapanja ugovora nastupe smanjivanja ili povećanja troškova ili promjene cijena materijala.Te ćemo izmjene na zahtjev naručitelja dokazati. O eventualnim promjenama cijena, Eurotehnika d.o.o. je dužna obavijestiti Kupca.

4. Cijene izražene u stranoj valuti biti će obračunate u kune u skladu s srednjim tečajem HNB. U slučaju promijene tečaja kune u odnosu na stranu valutu u razdoblju od izdavanja pojedinog računa do dana isplate za više od 3%, Kupac je dužan isplatiti Eurotehnici d.o.o. iznos uvećan u skladu s izmijenjenim tečajem HNB-a.

5. Na svakom računu posebno će se navesti svaka vrste robe, količina, cijena i odobreni rabat.Sve primjedbe na fakture Kupac je dužan dostaviti Eurotehnici d.o.o. najkasnije u roku od 8 dana od izdavanja pojedine fakture, i to preporučenim pismom.

6. U slučaju da u roku od 8 dana od izdavanja računa Kupac ne ospori fakturu pisanom reklamacijom smatra se da Kupac nema reklamacija po zaprimljenoj fakturi.

7. Ukoliko Kupac nije dostavio pisanu reklamaciju, smatrat će se da je Kupac svakom sljedećom narudžbom robe potvrdio da nema nikakvih reklamacija po osnovi do tada isporučene robe.

3. Isporuka; rokovi isporuke; kašnjenje

1. Preduvjet za početak i pridržavanje dogovorenih rokova isporuke je ispunjavanje obveza suradnje, posebice pravovremeno prispijeće svega onoga što naručitelj mora staviti na raspolaganje, dokumentacije, dozvola, ispitivanja, odobrenja za izdavanje te pridržavanje dogovorenih uvjeta plaćanja od strane naručitelja. Ako se ovi preduvjeti ne ispune uredno u zadanom roku, sukladno tome produžuju se rokovi isporuke, međutim to ne vrijedi u slučaju da je isključivo isporučitelj odgovoran za kašnjenje.

2. Ako je do nepridržavanja rokova došlo zbog više sile i drugih smetnji za koje mi ne snosimo odgovornost, npr. rat, teroristički napadi, ograničenja uvoza i izvoza, sukoba između poslodavca i zaposlenika te također i onih koji se tiču dobavljača, dogovoreni se rokovi isporuke produljuju sukladno tome.

3.Neodvojiva ambalaža nepovratna je i uračunata je u prodajnu cijenu. Transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan o svom trošku i na svoj rizik vratiti Eurotehnici d.o.o. u čistom stanju,  u protivnom Eurotehnika d.o.o.  obračunava troškove ambalaže.

4. Ako kasnimo s isporukom više od 90 dana, naručitelj se na naš zahtjev unutar primjerenog roka mora očitovati o tome želi li još uvijek isporuku ili će zatražiti svoja druga prava.

5. Dopuštene su djelomične isporuke i odgovarajući obračuni istih, osim ako ih naručitelj smatra neprihvatljivima.

4. Prijelaz rizika

1. Isporuka se vrši na paritetu franko skladište kupca (Incoterms 2000), osim ako isključivo ugovorom nije drukčije dogovoreno.

2 .Roba se smatra predanom kupcu uručenjem kupcu i predajom otpremnice.

3. Kupac primitak isporuke potvrđuje potpisom i ovjerom otpremnice, što je dokaz da je robu preuzeo.

4.Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad je istu preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno,  preuzimanjem iste od strane kupca smatra se i trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupčeva prijevoznika ili osobe koju je kupac ovlastio da za njega organizira prijevoz.

5. Po želji i na trošak naručitelja isporuku osiguravamo od uobičajenih transportnih rizika.

5. Primjedbe i reklamacije

1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to po redovnom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti Eurotehnika d.o.o. bez odgađanja, inače gubi pravo na reklamaciju. U pogledu skrivenih nedostataka (oni koji se nisu mogli vidjeti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) kupac je dužan o tom nedostatku izvijestiti Eurotehniku d.o.o. bez odgađanja.

2. Naručitelj mora odmah, a najkasnije 15 dana od primitka robe pismenim putem reklamirati vidljive materijalne nedostatke, a u slučaju viškova ili manjka dužan je odmah reklamirati količinu, Ostale materijalne nedostatke naručitelj mora reklamirati pismenim putem odmah nakon otkrivanja istih. Uvijek je mjerodavan datum zaprimanja reklamacije kod nas.

Sve obavijesti iz ove točke moraju biti sastavljene u pismenom obliku, potpisane od strane ovlaštene osobe kupca i ovjerene žigom kupca te moraju sadržavati točnu naznaku dana kada je kupcu roba isporučena, odnosno kada je istu preuzeo, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven, kao i detaljan opis nedostatka na koji se kupac poziva, jer se protivnom smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe.

3. Ako je reklamacija neopravdana, imamo pravo od naručitelja zatražiti nadoknadu izdataka.

4. U slučaju nepravovremeno uložene reklamacije na materijalni nedostatak isključuje se pravo na temelju materijalnog nedostatka.

5. Ako mi preuzimamo troškove prijevoza tereta, vidljive se štete nastale tijekom prijevoza moraju prijaviti odmah prilikom isporučivanja, a štete nastale tijekom prijevoza koje nisu vidljive izvana najkasnije u roku od 7 dana nakon isporuke. U suprotnom se smatra da je isporuka protekla besprijekorno.

6. Prihvat

Naručitelj ne smije odbiti primiti isporuku zbog irelevantnih nedostataka.

7. Materijalni nedostaci/pravni nedostaci

1. Prava na osnovi materijalnih nedostataka zastarijevaju nakon 24 mjeseca. Prethodna odredba ne vrijedi ako zakon propisuje dulje rokove zastare.

2 .Rok zastare za materijalne nedostatke počinje teći s danom isporuke, ali najkasnije 6 mjeseci nakon izručivanja predmeta (prijelaz rizika).

3. Ako se unutar roka zastare ustanovi materijalni nedostatak, uzrok kojeg je postojao već u trenutku prijelaza rizika, mi po svom izboru u smislu naknadnog urednog ispunjenja možemo ukloniti nedostatak ili isporučiti ispravnu robu.

4. Naknadnim urednim ispunjenjem rok zastare ne počinje iznova teći.

5. Ako naknadno uredno ispunjenje ne uspije, naručitelj može odstupiti od ugovora ili smanjiti naknadu. Zahtjevi za naknadom štete mogući su samo u okviru točke 9.

6 .U materijalne nedostatke ne ubrajaju se
-prirodno trošenje;
-svojstva robe ili štete nastale nakon prijelaza rizika uslijed nestručnog rukovanja, skladištenja ili postavljanja, -nepridržavanja propisa o ugrađivanju i rukovanju ili prekomjernog opterećenja ili korištenja;
-svojstva robe ili štete nastale zbog utjecaja više sile, osobito vanjskih utjecaja koji nisu predviđeni ugovorom, ili zbog korištenja robe izvan okvira ugovorom predviđene ili uobičajene uporabe;
-softverske greške koje se ne mogu reproducirati.
Prava na temelju materijalnih nedostataka ne postoje ako je robu promijenila strana osoba ili zbog ugradnje dijelova stranog porijekla, osim ako nedostatak nije u uzročnoj vezi s promjenom.
Ne odgovaramo za svojstva robe koja počivaju na konstrukciji ili izboru materijala, ukoliko je naručitelj propisao konstrukciju ili materijal.

7. Naručitelj ima pravo na nadoknadu od nas samo u smislu u kojem je sa svojim kupcem sklopio dogovore koji ne nadilaze okvire zakonskih prava na temelju nedostataka.

8. Zahtjevi na osnovi materijalnih nedostataka, uključujući prava na naknadu naručitelja, isključeni su ukoliko je naručitelj uklanjanje nedostatka povjerio stručnoj tvrtki koja nema naše ovlaštenje.

9. Naša obveza nadoknade štete i naknade za suvišne troškove sukladno Zakonu o obveznim odnosima, na temelju materijalnih nedostataka, orijentira se prema čl. 9. Isključuju se širi zahtjevi naručitelja koji se odnose na materijalne nedostatke ili svi oni koji nisu regulirani ovim čl. 7.

8. Ostala prava na nadoknadu štete

Jamčimo za naknadu štete i naknadu suvišnih troškova u skladu s Zakonom o obveznim odnosima (u nastavku „nadoknada štete“) zbog povrede ugovornih ili izvanugovornih obveza samo
a) kod izričite namjere ili grube nepažnje,
b) kod povrede života, tijela ili zdravlja zbog nemara ili s namjerom,
c) zbog preuzimanja garancije za propisanu kakvoću,
d) kod povrede bitnih ugovornih obveza zbog nemara ili s namjerom,
e) zbog obaveznog jamstva prema zakonu o jamstvu proizvoda ili
f) na temelju ostalih obaveznih jamstava

Nadoknada štete za kršenje bitnih ugovornih obveza ipak je ograničena na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, osim ako se ne radi o nakani ili gruboj nepažnji naših zakonskih predstavnika ili podizvođača ili ako postoji odgovornost za povrede života, tijela ili zdravlja ili za preuzimanje garancije ili rizika dobave. Izmjena obveze podnošenja dokaza na štetu naručitelja nije povezana s prethodnim odredbama.

9. Pridržaj vlasništva

1. Vlasništvo nad isporučenom robom zadržavamo sve do potpunog ispunjenja svih prava koja nam pripadaju i koja će još nastati iz poslovne veze. Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo Eurotehnijke d.o.o. do potpune isplate kupovne cijene te je kupac za to vrijeme istom robom ovlašten raspolagati isključivo na poslovno uobičajeni način (korištenje, prerada i daljnja prodaja)

2. Naručitelju je dozvoljeno obrađivanje i spajanje naših proizvoda u okviru njegovog propisanog poslovanja. Za proizvode koji su nastali obrađivanjem ili spajanjem stječemo suvlasništvo, kako bi osigurali naša prava koja su navedena u čl. 10.1, a koja nam naručitelj već sada prenosi. U sklopu dodatne ugovorne obveze naručitelj mora besplatno čuvati predmete koji su u našem suvlasništvu. Udio našeg suvlasništva određuje se prema odnosu vrijednosti koju imaju naš proizvod te predmet koji je nastao obradom ili spajanjem za vrijeme obrade ili spajanja.

3. Naručitelj ima pravo na daljnju prodaju za gotovinu ili uz pridržaj vlasništva u okviru propisnih poslovnih aktivnosti. Naručitelj nam već sada potpuno prepušta sva potraživanja s dodatnim pravima koja dobiva daljnjom prodajom našeg proizvoda, neovisno o tome da li se naš proizvod dalje obrađivao ili ne. Ustupljena potraživanja služe osiguranju naših zahtjeva sukladno s čl. 10.1. Naručitelj ima pravo na naplatu ustupljenih potraživanja. Prava naručitelja sukladno s čl. 10.3 možemo opozvati ako naručitelj svoje ugovorne obveze prema nama ne ispunjava propisno, a posebice ako kasni s plaćanjem. Ta se prava ukidaju i bez izričitog opoziva ako naručitelj obustavi plaćanje duže nego samo privremeno.

4. Na naš zahtjev naručitelj nas odmah mora pismeno obavijestiti o tome kome je dalje prodao robu koja je u našem vlasništvu ili suvlasništvu i na koja potraživanja iz daljnje prodaje ima pravo te nam na vlastiti trošak dostaviti javno ovjerene isprave o ustupanju potraživanja.

5. Naručitelj nema pravo na druga raspolaganja predmetima koji su u našem pridržanom vlasništvu ili suvlasništvu ili nama ustupljenim potraživanjima. Naručitelj nas odmah mora obavijestiti o ovrhama ili o ostalim negativnim pravnim utjecajima na predmete koji su u našem potpunom ili djelomičnom vlasništvu. Naručitelj snosi sve troškove koji se nužno javljaju pri ukidanju pristupa trećih osoba našem vlasništvu koje podliježe pravu pridržaja i garantnom vlasništvu te za ponovnu nabavu predmeta, ukoliko ih nije moguće naplatiti trećim osobama.

6. Kod kašnjenja s plaćanjem ili ako naručitelj na druge načine vlastitom krivnjom ne poštuje bitne ugovorne obveze, imamo pravo zahtijevati predaju predmeta koji su u našem vlasništvu koje podliježe pravu pridržaja i garantnom vlasništvu. Iskoristimo li to pravo, do raskida ugovora dolazi samo ako to izričito proglasimo.

7. Zahtjev za pokretanje insolvencijskog postupka daje nam pravo odustati od ugovora te zahtijevati trenutačni povrat isporučene robe.

8. Ako vrijednost garancija koje postoje za nas nadmašuju naša potraživanja za ukupno više od 10 %, na zahtjev naručitelja stavit ćemo na raspolaganje garancije po našem izboru.

9. U slučaju raskida Ugovora, Kupac je dužan Eurotehnici d.o.o. vratiti sve preostale proizvode koje je Eurotehnika d.o.o. isporučila Kupcu, i to u roku od 30 dana od raskida. U tom slučaju, smatrat će se da je vrijednost proizvoda zbog proteka vremena umanjena za 25% od vrijednost po kojoj je Eurotehnika d.o.o. isporučila proizvode Kupcu.

10. Čuvanje poslovne tajne

1. Sve poslovne ili tehničke informacije koje potječu od nas (uključujući i obilježja koja je primjerice moguće razabrati na uručenim predmetima ili softveru te ostala znanja ili iskustva) potrebno je držati u tajnosti od trećih osoba tako dugo dok nisu poznate i ukoliko nisu dokazano javno poznate ili smo mi odredili da ih naručitelj može dalje širiti. Te se informacije u vlastitom pogonu naručitelja smiju dati na raspolaganje samo takvim osobama koje je neizbježno potrebno angažirati za njihovo korištenje, a iste su također obvezne čuvati poslovnu tajnu. Sve poslovne ili tehničke informacije ostaju naše isključivo vlasništvo. Bez našeg prethodnog pismenog pristanka takve se informacije ne smiju umnažati ili profesionalno koristiti. Na naš zahtjev potrebno nam je odmah i u potpunosti vratiti ili uništiti sve informacije koje potječu od nas (eventualno uključujući i napravljene kopije ili zapise) i predmete koji su ustupljeni na posudbu.

2. Pridržavamo sva prava na podatke navedene u čl. 11.1 (uključujući i autorska prava i pravo na prijavu komercijalnih zaštitnih prava, kao što su patenti, registrirane specifikacije/dizajn proizvoda, itd.).

11.Uvjeti plaćanja

1. Ako nije drugačije pismeno dogovoreno, plaćanje mora nastupiti unutar 30 dana od datuma računa bez ikakvog odbitka. Isporuka može ovisiti o plaćanju kod preuzimanja (npr. pouzećem ili izravnim terećenjem dužnikova računa od strane banke) ili o akontacijskom plaćanju.
Ukoliko Kupac ne isplati račun najkasnije u roku iz prvog stavka ovog članka, Eurotehnika d.o.o. je ovlaštena, prema vlastitom izboru poduzeti jedan ili više od niže navedenih radnji, ne isključujući i ne ograničavajući time svoja druga prava koja joj stoje na raspolaganju:
– raskinuti Ugovor o kupoprodaji neplaćene robe;
– Kupcu privremeno obustaviti daljnje isporuke;
– Kupcu zaračunati zakonske zatezne kamate na neplaćene dospjele iznose koje teku sve dok Kupac ne izvrši uplatu dugovanog iznosa.
Ako Kupac ne plati kamate iz prethodnog stavka ovog članka, Eurotehnika d.o.o. ima pravo godišnji bonus Kupca umanjiti za iznos neplaćenih kamata ili iznos neplaćenih kamata kompenzirati s bilo kojim drugim potraživanjem Kupca prema njemu.
U slučaju da je bankovni račun Kupca blokiran ili je pokrenut stečajni postupak ili je podnesen zahtjev za pokretanje takvog postupka protiv Kupca, sva potraživanja Eurotehnike d.o.o. prema Kupcu odmah dospijevaju na naplatu, čak i u slučaju ugovorene odgode plaćanja.
Uz zatezne kamate, Eurotehnika d.o.o. je ovlaštena potraživati naknadu svake štete koja joj je takvim postupanjem Kupca nastala, uključujući izmaklu dobit.

2. Kod prekoračenja roka plaćanja  primjenjuje se zatezna kamatna stopa važeća za vrijeme zakašnjenja pa sve do isplate. Nije isključeno traženje daljnje štete.

3. Na temelju pisanog sporazuma s Eurotehnikom d.o.o., kupac može svoju obvezu ispuniti cesijom, kompenzacijom i/ili asignacijom

4. Plaćanje mjenicom nije dozvoljeno. Zadužnice prihvaćamo samo u svrhu ispunjenja ugovora te kao plaćanje vrijede tek nakon unovčenja.

5. Kasni li naručitelj s plaćanjem, imamo pravo za sva dospjela potraživanja i neosporna potraživanja iz poslovne veze zahtijevati trenutačno plaćanje u. Ovo pravo se ne isključuje odgodom plaćanja ili prihvaćanjem zadužnice.

6. Naručitelj ima pravo zadržavanja plaćanja ili zaračunavanje protuzahtjeva samo ako su njegovi protuzahtjevi nesporni ili pravomoćno utvrđeni.

7. U slučaju da se Kupac odluči koristiti se svojim pravom na povrat robe, o tome je dužan obavijestiti Eurotehniku d.o.o. najmanje 30 dana prije povrata robe.

8. U slučaju povrata robe umanjenje vrijednost pojedinog proizvoda zbog proteka vremena odredit će se na način da će se vrijednost proizvoda temeljem Ugovora o kupoprodaji, po kojoj je cijeni Kupac kupio isti proizvod od Eurotehnike d.o.o. umanjiti za 25% u slučaju povrata robe kupljene u istoj godini u kojoj se traži povrat, odnosno za 50% u slučaju povrata robe kupljene prethodnih godina.

12. Opće odredbe

1. Ako je neka odredba ovih uvjeta i daljnjih postignutih dogovora nedjelotvorna ili takvom postane, to ne utječe na valjanost uvjeta. Ugovorni partneri su dužni zamijeniti nevaljanu odredbu propisom koji joj je najsličniji po gospodarskom uspjehu.

2. Ukoliko se sporazumno rješenje između Ugovornih strana ne može postići u roku od 30 radnih dana, svi sporovi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ili u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore. Broj arbitara bit će tri. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski, a mjesto arbitraže bit će Zagreb.

3. Opći uvjeti prodaje sastavni su dio ugovorai/ili narudžbi o prodaji robe i usluge koje Eurotehnika d.o.o. zaključuje s pojedinačnim kupcima. Potpisom pojedinačnog ugovora i/ili narudžbi o prodaji Kupac izričito izjavljuje da je u cijelosti upoznat i da prihvaća ove Opće uvjete prodaje.

4. Ovi Opći uvjeti stupanju na snagu i primjenjuju se od 01.03.2014. godine i vrijede za sve buduće prodaje Eurotehnike d.o.o.

5. Za sve što nije regulirano Općim uvjetima o prodaji ili pojedinačnim ugovorom o prodaji primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih mjerodavnih zakona Republike Hrvatske.